Hoofdzaak } Werk

31-08-2022 726 keer bekeken

Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben vaak problemen op verschillende leefgebieden, zoals werk, wonen, sociale relaties en financiën. Om uitval te voorkomen, succesvol te re-integreren of werk te behouden, is een integrale aanpak op verschillende leefgebieden noodzakelijk.

Een goede samenwerking tussen ondersteunende partijen uit zorg en werk & inkomen enerzijds en werkgevers anderzijds is van groot belang. Op de hoogte zijn van elkaars kennis en kunde en het tijdig signaleren van mogelijke problemen in andere levensdomeinen dragen bij aan een goed ondersteuningsaanbod en betere re-integratie. 

Impuls GGZ – W&I

Eind 2017 is, met inzet van een financiële impuls van het ministerie van SZW, in 31 arbeidsmarktregio’s gestart met het vormgeven van de samenwerking tussen GGZ, gemeenten en UWV bij het aan het werk helpen van mensen met psychische kwetsbaarheid. Zie ook https://www.samenvoordeklant.nl/ggz-en-wi

Landelijke opschaling

De re-integratie van mensen met psychische kwetsbaarheid wordt nu landelijk opgeschaald. Dat betekent dat de volgende stap wordt gezet van samenwerking naar concrete trajecten met als doel duurzame plaatsingen. De partijen die samen het convenant Sterk door Werk hebben ondertekend, stellen zich ten doel dat uiterlijk in 2023 jaarlijks per arbeidsmarktregio minimaal 100 mensen met psychische kwetsbaarheid duurzaam naar werk worden begeleid. Daarbij worden diverse re-integratie-methodieken voor mensen met een psychische kwetsbaarheid ingezet waaronder IPS, jobcoaching en Werk als beste zorg. Daarnaast moet er in 2023 een zelflerend, duurzaam uitvoerbaar en structureel bekostigd proces zijn ontwikkeld op basis van een integrale samenwerking tussen alle partijen.

Plan van aanpak in Drenthe

De Arbeidsmarktregio Drenthe en GGZ Drenthe hebben zich ook gecommitteerd aan Hoofdzaak Werk. Hiervoor hebben zij eind maart 2022 een plan van aanpak op hoofdlijnen ondertekend. Medio 2022 is gestart met de uitvoering van het project. 

Meer weten?

Voor vragen en/of meer informatie over het project in de Arbeidsmarktregio Drenthe kan contact worden gelegd met de projectleider Hoofdzaak Werk:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen